EN
“力帆股份”2012年前三季度主要财务指标
发布时间:2012-10-25     |     点击量:

基本每股收益(元)                          0.3016
加权平均净资产收益率(%)                     5.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)          5.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
 

网站地图